top of page

Voque Sukhumvit 16

Détails du projet

 • ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :                 _cc781905-bb3b-c3194b-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5cde__5__bad-3194-bb3b-136- bad5cf58d_ _cc781905-5cde__5__bad_3194-bb3b-136-bad5cf58d bb3b-136bad5cf58d_Voque Sukhumvit 16

 • Project type :       _cc781905-bad-36c3194-bb3b785_cc781905_bad_de-bb3b3b-136d_cc781905_bad_c3194-bb3b-1365_cc781905_bad_cde-3194-bb3b- 1365 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-c3b-136bad5cf58f58d__ccde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_cde- 781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_c -136bad5cf58d_      c-de-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194- 3194-bb3b-58d_c-de-3194-bb5136d_cb3_fb58bad_cc781905-5bbcde-3194.

 • Location :       _cc781905-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-bad-c3105-bad -cde-3194-bb3b-1365_cc781905_bad_c3194-bb3b-1365_bad_cc781905_bad_cde-3194-bb3b-1365 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b -c3b-136bad5cf58f58d__ccde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_cde-781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_c -136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ cde-3194-bb3b-51905d_136dc3fb58d_cc781905_fb378b3bb3fb5b3bb3bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_c5135_bad_cc781905_136d_c3fb58d_cc781905-5bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ -3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    cf-781905_c-decc781905_c-decc781905_c-decc781905_c_decc781905_c 136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ratchadaphisek Rd 

 • จำนวนอาคาร :           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-c3b-136bad5cf58f58d__ccde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_cde-781905_cde -3194-bb3b-136bad5cf581905_c -136bad5cf58d_     cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ cde-3194 -bb3b-51905d_136dc3fb58d_cc781905_fb378b3bb3fb5b3bb3bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_c5135_bad_cc781905_136d_c3fb58d_cc781905-5bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ -3194-bb3b-136bad5cf58d_    2 building

 • Number of layers :       _cc781905-bad-36c3194-bb3b-1365_b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3v3v3v3v3v3vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvd 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-c3b-136bad5cf58f58d__ccde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_cde-781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_c -136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ cde-3194-bb3b-51905d_136dc3fb58d_cc781905_fb378b3bb3fb5b3bb3bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_c5135_bad_cc781905_136d_c3fb58d_cc781905 -5bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ -3194-bb3b-136bad5cf58d_      cf-781905_c-decc781905_c-decc781905_c-decc781905_c_decc781905_c 136bad5cf58d_8 couche

 • Qty :       _cc781905-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-bad-c3194-bb3b785 -135_cc781905_bad_cde-3194-bb3b-1365_cc781905_cde-3194-bb3b-13605 -3194-bb3b-136bad5cf58d_      cf-781905_c- decc781905_c-decc781905_c-decc781905_c_decc781905_c 136bad5cf58d_     cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ cc781905-5bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_cde-3194-bb3b-5136d_c3fb58d_cc781905-5bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_c-de-3194-bb5136d_bb3fb58d_cc781905-5bbcde-3194. 3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    bb3 781905_d_decc-781905_bad_decc-781905-bb3_f-781905-bb3_f-781905-bb3_decc781905-5c-decc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _decc781905-594 _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  140 unité

 • Project area :       _cc781905-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-bad-c3194- bb3b785_cc7805_bad_de-bb3b3b-1365_cc781905_bad_cde-3194-bb3b-1365) 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-c3b-136bad5cf58f58d__ccde-3194 -bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_cde-781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_c -136bad5cf58d_     cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ cde-3194-bb3b-51905d_136dc3fb58d_cc781905_fb378b3bb3fb5b3bb3bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_c5135_bad_cc781905_136d_c3fb58d_cc781905-5bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ -3194-bb3b-136bad5cf58d_   1 rai

 • Facilities :     _cc781905-bb3b-c3194-bb3b-136bad5_cc781905_cde-3194-bb3b-136bad5 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_     _cc781905-5ccde-1905cde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194- bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ -bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf

        _cc781905-5ccde-1905cde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136- bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_fb378b-d5cf58d_bb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb3 789458d_bb3789458d_bb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-9458d -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf78190d_c_de-3194-bb3b-136bad5cf78190d_ bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_c3194bad-bb378b3b-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_bb3-9458d 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       cc-3194-bb3b-136bad5cf58d_   cc-3194-bb3b5- 136d-bbc3fb58d_cc781905-5bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_c-3194-bb5-136d-bbc3bb3bb-3194-bb3b3bb3

        _cc781905-5ccde-1905cde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136- bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_fb378b-d5cf58d_bb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb3 789458d_bb3789458d_bb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-9458d -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf78190d_c_de-3194-bb3b-136bad5cf78190d_ bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_c3194bad-bb378b3b-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_bb3-9458d 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      fitness-3194-bb3b-136bad5cf58d_  -fitness-clubs-3194b- bb5-136d-bbc3fb58d_cc781905_bb3fb-3194b-3194-bb3b3b3b-136bad5cf58d_-fitness-club3ccfb58d_d_cc781905-5bbcde-3194
        _cc781905-5ccde-1905cde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136- bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_fb378b-d5cf58d_bb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb3 789458d_bb3789458d_bb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-9458d -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf78190d_c_de-3194-bb3b-136bad5cf78190d_ bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_c3194bad-bb378b3b-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_bb3-9458d 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      bad-3194-bb3b-136bad5cf58d_  bad-c3194-bb5-136d_bb3bb5b3bb- 3194-bb3b3bb-3194-bb3b3b-136bad5cf58d_bad-c3194-bb5-136d-bbc3bb-3194-bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_bad-c3194-bb3b5b-t-t-781905-bb3bb-3194-bbcf5-136d-bbc3. Sécurité 24h/24
        _cc781905-5ccde-1905cde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136- bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_fb378b-d5cf58d_bb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb3 789458d_bb3789458d_bb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-9458d -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf78190d_c_de-3194-bb3b-136bad5cf78190d_ bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_c3194bad-bb378b3b-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_bb3-9458d 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      bad-3194-bb3b-136bad5cf58d_  bad-cc-3194-bb3b- 5136d-cctv3cfb3b3bb3bcde-3194-bb3b5cf58d_bad-cc3cc5cf58d_bad-cc781905-5bbc3bbcde-3194-bb3b3b-136bad5cf58d_bad-cctv-3194-bb3b-5bbc3bbcde-3194b
        _cc781905-5ccde-1905cde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136- bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_fb378b-d5cf58d_bb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb3 789458d_bb3789458d_bb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-9458d -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf78190d_c_de-3194-bb3b-136bad5cf78190d_ bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_c3194bad-bb378b3b-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_bb3-9458d 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_bad-c3194d-bbc5136d-card_bb3bf58d_d_cc781905-5bbc3bb3bb3bcde-3194
        _cc781905-5ccde-1905cde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136- bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_fb378b-d5cf58d_bb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb3 789458d_bb3789458d_bb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-9458d -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf78190d_c_de-3194-bb3b-136bad5cf78190d_ bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_c3194bad-bb378b3b-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_bb3-9458d 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  -internet5c-bad-c3194- bb5-136d-bbc3cf58d-internet5cf58bad-fi-c781905-5bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_-internet5cf58bad-fi-c3194bb5136d-bbc3fb3bb3bb3bb3b3bb3

 • lieux à proximité :      _cc781905-5cc-de-3194-bb358-136bad5c_cc781905_cde-3194-bb358-5bad5c_ _cc781905_785cc_de-3194-bb358 -5bad5c_ 3194-bb3b-136bad5cf58d_      bb3 781905_d_decc-781905_bad_decc-781905-bb3_f-781905-bb3_f-781905-bb3_decc781905- 5c-decc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _decc781905-594       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 -bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_

 • voyage :    _cc781905-5cc-de-3194-bb358-136bad5c_cc781905-5cde-3194-bb358-136bad5c_ 5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-c3b-136bad5cf58f58d__ccde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_cde-781905_cde-3194-bb3b -136bad5cf581905_c -136bad5cf58d_     cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ cde-3194-bb3b-51905d_136dc3fb58d_cc781905_fb378b3bb3fb5b3bb3bbcde -3194-bb3b-136bad5cf58d_c5135_bad_cc781905_136d_c3fb58d_cc781905-5bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ -3194-bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ _decc781905-Rach3-bb3b5cf58d_ _decc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _decc78190594-

 • Train :       _cc781905-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-bad_c3105bad_cde-3194-bb3b -1365_cc78905_bad_c3194-bb3b-1365_cc781905_bad_c3194-bb3b-13605 -3194-bb3b-136bad5cf58d_      cf-781905_c-decc781905_c-decc781905_c- decc781905_c_decc781905_c 136bad5cf58d_     cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ cc781905 -5bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_cde-3194-bb3b-5136d_c3fb58d_cc781905-5bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_c-de-3194-bb5136d_bb3fb58d_cc781905-5bbcde-3194. 3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  136d_fb-781905-cb-decc781905-5c-decc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _decc-781905-594-bb3_decc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _decc781905- 594 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_BTS Asoke
        _cc781905-5ccde-1905cde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136- bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_fb378b-d5cf58d_bb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb3 789458d_bb3789458d_bb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-9458d -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf78190d_c_de-3194-bb3b-136bad5cf78190d_ bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_c3194bad-bb378b3b-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_bb3-9458d 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       _cc781905-36CCC781905-National-CENTER bbcde-3194-Kiri -bb3b-136bad5cf58d_

 • Number of parking spaces :       _cc781905-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-bad- 3165cde-3194-bb3b-1365_bad_cde-3194-bb3b-1365.       _cc781905-5ccde-1905cde-3194-bb3b -136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ -bb3b-136bad5cf58d_      fb378b-d5cf58d_bb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb3 789458d_bb3789458d_bb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-9458d -5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_105 voitures empilées 

 • ค่าส่วนกลาง :           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-c3b-136bad5cf58f58d__ccde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_cde-781905_cde -3194-bb3b-136bad5cf581905_c -136bad5cf58d_     cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ cde-3194 -bb3b-51905d_136dc3fb58d_cc781905_fb378b3bb3fb5b3bb3bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_c5135_bad_cc781905_136d_c3fb58d_cc781905-5bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ -3194-bb3b-136bad5cf58d_     45_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_baht/m².

 • Average price per square meter :       _cc781905-bbc31_debbc394-bbc378d-bbc378-bbc394-bbc3_794-bbc3_b-cde-3194 -bb3b-bbc5-bbc-cde-3194-bb3b-bbc-dt-dt-dt-dt-dt-dt-dt-dt-dt-dt-dt-dtd-dtd-dtd-dtd-dtd-dtd-dtd -dtd-dtd. 136bad5cf58d_      5000c3194-bb3b-136bad5cf58d_  5000c-3194b-bb5136db -bbc3fb58d_cc781905-5bbcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_bad-c3194-bb5136db-bbc3fb-3194b-3194bb

Condo à vendre, Vogue Sukhumvit 16 prêt à emménager.

#1

Type de pièce et surface utile : 2 chambres 51,36 m².

      _cc781905-5ccde-1905cde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136- bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_fb378b-d5cf58d_bb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb3 789458d_bb3789458d_bb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-9458d -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf78190d_c_de-3194-bb3b-136bad5cf78190d_ bb3b-136bad5cf58d_  Price: 6,420,000 baht

      _cc781905-5ccde-1905cde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136- bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ _cc781905-5ccde-3194-bb3b-136-bad5cf58d_ -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_fb378b-d5cf58d_bb-94581905_fb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb3 789458d_bb3789458d_bb-94581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fb-9458d -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf78190d_c_de-3194-bb3b-136bad5cf78190d_ bb3b-136bad5cf58d_    tel : 026112900

bottom of page